Primăria Leleşti județul Gorj

Concurs de promovare in gradul profesionar superior al funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului resurse umane, autoritate tutelară, stare civilă și asistență socială

Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj organizează concurs de promovare în gradul profesional superior al funcţiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului resurse umane, autoritate tutelară, asistență socială, starea civilă din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj.

1. Concursul de promovare în grad profesional se va desfăşura în intervalul:

      - proba scrisă       - 26 august 2019, ora 10,00,

      - proba interviu   - 29 august 2019, ora 10,00.

2. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:

    Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului de promovare şi va conţine în mod obligatoriu:

2.1. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

2.2. Copie de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din ultimii doi ani;

2.3. Formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiţiile de participare la concursul de promovare:

3.1. Condiţii generale - Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Condiţiile specifice de ocupare sunt:

          -   studii universitare de licență sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea studii juridice sau sociale.

4. Bibliografia:

§  Constituția României, republicată;

§  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

§  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Hotararea Guvernului  nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj având următoarele coordonate de contact: sediul-Comuna Lelești, Sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, Județul Gorj, cod poștal: 217275, tel. 0253278484, fax: 0253278687, e-mail: primaria.lelesti@yahoo.com, site: www.primarialelesti.ro, persoană de contact: Chirea Mihaela-Maria, tel. 0751215111.