Primăria Leleşti județul Gorj

Anunț - organizare concurs pentru ocupare post contractual vacant de Muncitor calificat II in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj

Primăria Comunei Lelești cu sediul în Comuna Lelești, Sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, Judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de Muncitor calificat II în cadrul Compartimentului-Serviciul de administrare domeniu public și privat din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Lelești şi va consta în susținerea următoarelor probe:

- proba scrisă, în data de 03.06.2019, ora 10,00 ,

- proba interviu, în data de 06.06.2019, ora 10,00.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice:

-          studii medii, respectiv studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

-          vechime în muncă: minim 7 ani;

-          să posede permis de conducere categoria B, C, E;

-          calități personale, aptitudini speciale solicitate de post – abilități tehnice;

-          disponibilitatea de a lucra în program prelungit;

-          domiciliul în Comuna Lelești, Judetul Gorj.

Bibliografia necesară pentru concurs:

          1. Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

          2. Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare (cap. I – IV şi cap. XII);

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice;

4. Regulamentul de organizare și funcționare  a Serviciului de administrare a domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lelești, Județul Gorj, aprobat prin H.C.L. Lelești nr. 21/28.03.2019 (disponibil pe site-ul instituției:  www.primarialelesti.ro, secțiunea consiliul local/hotărâri de consiliu).

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Lelești, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv până la data de 24.05.2019, ora 16,00 și vor cuprinde următoarele documente:

1.    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4.      copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz,  adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale;

5.adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

6.      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

7.curriculum vitae.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs la sediul Primăriei Comunei Lelești.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Lelești, telefon 0253/278484, fax: 0253278687, e-mail: primaria.lelesti@yahoo.com, persoană de contact: Drăgan Ileana-Monica.