Primăria Leleşti județul Gorj

ANUNȚ ÎN ATENȚIA APICULTORILOR DIN COMUNA LELEȘTI !!!

 


ANUNȚ !

ÎN ATENȚIA APICULTORILOR DIN COMUNA LELEȘTI

 

 

 

         Vă informăm că prin Hotărârea de Guvern nr. 716/2020 a fost aprobată acordarea ajutorului de minimis întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie.

         Beneficiarii ajutorului de minimis sunt:

      a) apicultorii, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
   b) apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
   c) apicultorii, persoane juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

        Cererile pentru acordarea ajutorului de minimis vor fi depuse la Direcția pentru Agricultură a Județului Gorj prin fax (0253222410) sau poştă (Tg-Jiu, Str. Victoriei, nr. 2-4) sau în format electronic prin e-mail (dadr.gj@madr.ro), însoțite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 lit. a);

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

        Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute mai sus este data de 15 septembrie 2020.

        Pentru relații suplimentare, vă stăm la dispoziție zilnic între orele: 800 – 1600.


       Cu deosebită considerație,

       Primar,

       Turcilă Vasile-Laurențiu